1.Wypożyczenie sprzętu jest odpłatne (z góry) – zgodnie z cennikiem.

2.Aby wypożyczyć sprzęt, należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, gdy wydający sprzęt uzna, że wypożyczający jest niewiarygodny, bez uzasadnienia może odmówić wydania sprzętu. Dotyczy to również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osób niepełnoletnich.

3.Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4.Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu – technicznego oraz ilościowego oraz do zgłoszenia ewentualnych uwag wypożyczającemu sprzęt. Podstawowy zestaw, to kajak, 2 wiosła, 2 kapoki oraz opcjonalnie 1 worek wodoszczelny.

5.Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kapoków, musi używać ich zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

6.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym przez wypożyczającego i wypożyczalnię. Wypożyczający jest zobowiązany do terminowego stawienia się w umówionym z wypożyczalnią miejscu, zgodnie z ustaloną godziną. W przypadku spóźnienia wypożyczalnia może zmienić godzinę rozpoczęcia spływu, ze względu na konieczność obsługi innych grup. Spływ musi zostać zakończony przed zapadnięciem zmroku, a sprzęt musi być zwrócony w takim samym stanie, w jakim został wydany.

7.Za sprzęt, który nie zostanie zwrócony w ustalonym z wypożyczalnią terminie, może ona naliczyć dodatkową opłatę, wynoszącą 100% dobowej należności za wypożyczenie.

8.Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

9.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakie mogą powstać na rzecz innych osób lub firm oraz za rzeczy zgubione czy utopione.

10.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

11.Terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów wcześniejsze niż ustalono z wypożyczalnią, powinny być zgłoszone do wypożyczalni, zaakceptowane przez nią i zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

12.Osoby naruszające regulamin wypożyczalni mogą zostać zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie i bez prawa do zwrotu pieniędzy.

13.Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

14.Za nieodwracalne zniszczenia, zgubienia i kradzieże sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej. Wszystkie koszty naprawy mniejszych uszkodzeń również pokrywa wypożyczający.

15.Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla wypożyczalni.

16.Jedna osoba z kajaka zobowiązana jest do podpisania oświadczenia, w którym akceptuje regulamin i bierze odpowiedzialność za kajak.

17.Zabrania się użyczania kajaka osobom trzecim.

18.Wypożyczający ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zobowiązany jest do udzielania pomocy innym uczestnikom w razie potrzeby.

19.Wypożyczający nie może zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki oraz na szlakach wodnych, parkach krajobrazowych, rezerwatach itd.

20.Podczas spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych używek. W przypadku podejrzenia, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt może być pod wpływem alkoholu, wypożyczający może odmówić wydania sprzętu.

21.W przypadku wystąpienia burzy lub innych sytuacji uniemożliwiających dalsze pływanie, uczestnicy zobowiązani do przerwania spływu, schowania się w bezpiecznym miejscu na brzegu i powiadomienie o tym wypożyczalni.

22.Kajak CBR zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom spływu i późniejsze ich wykorzystywanie w celach marketingowych.