Regulamin

 1. Wypożyczenie sprzętu jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt, należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, gdy wydający sprzęt uzna, że wypożyczający jest niewiarygodny, bez uzasadnienia może odmówić wydania sprzętu. Dotyczy to również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osób niepełnoletnich.
 3. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu – technicznego oraz ilościowego oraz do zgłoszenia ewentualnych uwag wypożyczającemu sprzęt.
  Podstawowy zestaw, to kajak, 2 wiosła, 2 kapoki oraz opcjonalnie 1 worek wodoszczelny.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kapoków, musi używać ich zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 7. Za sprzęt, który nie zostanie zwrócony w ustalonym z wypożyczalnią terminie, może ona naliczyć dodatkową opłatę, wynoszącą 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą płynąc tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą pełną odpowiedzialność za za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakie mogą powstać na rzecz innych osób lub firm.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 11. Terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów wcześniejsze niż ustalono z wypożyczalnią, powinny być zgłoszone do wypożyczalni, zaakceptowane przez nią i zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni mogą zostać zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie i bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 13. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 14. Za nieodwracalne zniszczenia, zgubienia i kradzieże sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej. Wszystkie koszty naprawy mniejszych uszkodzeń również pokrywa wypożyczający. Koszty sprzętu są następujące: kajak – 2000 zł, wiosło – 100 zł, kapok – 80 zł, pokrywa od luku bagażowego – 100 zł, worek wodoszczelny – 50 zł.
 15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla wypożyczalni.
 16. Jedna osoba z kajaka zobowiązana jest do podpisania oświadczenia, w którym akceptuje regulamin i bierze odpowiedzialność za kajak.
 17. Zabrania się użyczania kajaka osobom trzecim.
 18. Wypożyczający ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zobowiązany jest do udzielania pomocy innym uczestnikom w razie potrzeby.
 19. Wypożyczający nie może zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.
 20. Firma zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć podczas spływów i późniejszego wykorzystania ich w celach marketingowych.