Regulamin

1. Wypożyczenie sprzętu jest odpłatne (z góry) – zgodnie z cennikiem.

2. Aby wypożyczyć sprzęt, należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, gdy wydający sprzęt uzna, że wypożyczający jest niewiarygodny, bez uzasadnienia może odmówić wydania sprzętu. Dotyczy to również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osób niepełnoletnich.

3. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu – technicznego oraz ilościowego oraz do zgłoszenia ewentualnych uwag wypożyczającemu sprzęt. Podstawowy zestaw, to kajak, 2 wiosła, 2 kapoki oraz opcjonalnie 1 worek wodoszczelny.

5. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kapoków, musi używać ich zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym przez wypożyczającego i wypożyczalnię. Wypożyczający jest zobowiązany do terminowego stawienia się w umówionym z wypożyczalnią miejscu, zgodnie z ustaloną godziną. W przypadku spóźnienia wypożyczalnia może zmienić godzinę rozpoczęcia spływu, ze względu na konieczność obsługi innych grup. Spływ musi zostać zakończony przed zapadnięciem zmroku, a sprzęt musi być zwrócony w takim samym stanie, w jakim został wydany.

7. Za sprzęt, który nie zostanie zwrócony w ustalonym z wypożyczalnią terminie, może ona naliczyć dodatkową opłatę, wynoszącą 100% dobowej należności za wypożyczenie.

8. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakie mogą powstać na rzecz innych osób lub firm oraz za rzeczy zgubione czy utopione.

10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

11. Terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów wcześniejsze niż ustalono z wypożyczalnią, powinny być zgłoszone do wypożyczalni, zaakceptowane przez nią i zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni mogą zostać zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie i bez prawa do zwrotu pieniędzy.

13. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

14. Za nieodwracalne zniszczenia, zgubienia i kradzieże sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej. Wszystkie koszty naprawy mniejszych uszkodzeń również pokrywa wypożyczający.

15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla wypożyczalni.

16. Jedna osoba z kajaka zobowiązana jest do podpisania oświadczenia, w którym akceptuje regulamin i bierze odpowiedzialność za kajak.

17. Zabrania się użyczania kajaka osobom trzecim.

18. Wypożyczający ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zobowiązany jest do udzielania pomocy innym uczestnikom w razie potrzeby.

19. Wypożyczający nie może zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki oraz na szlakach wodnych, parkach krajobrazowych, rezerwatach itd.

20. Podczas spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych używek. W przypadku podejrzenia, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt może być pod wpływem alkoholu, wypożyczający może odmówić wydania sprzętu.

21. W przypadku wystąpienia burzy lub innych sytuacji uniemożliwiających dalsze pływanie, uczestnicy zobowiązani do przerwania spływu, schowania się w bezpiecznym miejscu na brzegu i powiadomienie o tym wypożyczalni.

22. Kajak CBR zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom spływu i późniejsze ich wykorzystywanie w celach marketingowych.